Posługa przy ołtarzu

Posługa przy ołtarzu

POSŁUGI LITURGICZNE W NASZYM SEMINARIUM

Każdego poranka gromadzimy się w kościele seminaryjnym, by we wspólnej modlitwie Liturgią Godzin i Eucharystii rozpocząć dany od Pana dzień. Posługujemy do Mszy Świętej w różnych oficjach liturgicznych.

Posługę tę spełniają klerycy I i II roku śpiewając psalm responsoryjny. Teksty psalmów łączą się ściśle z poszczególnymi czytaniami biblijnymi przewidzianymi w liturgii, a zatem wybór psalmu zależy od czytań mszalnych. Wykonujący psalm spełnia swoją funkcję na ambonie. Całe zgromadzenie w postawie siedzącej słucha wersetów psalmu i powtarza jego refren.

Codzienne czytanie Słowa Bożego w czasie liturgii należy do zadań kleryków roku III i IV. Lektor, który otrzymał prawo spełniania tej posługi od biskupa, powinien ze wszelkich sił dążyć do tego, by z każdym dniem rozwijać w sobie żywe umiłowanie Pisma Świętego i coraz bardziej żyć jego treścią.

Zadaniem akolity jest pomaganie diakonowi i kapłanowi w wypełniania czynności liturgicznych, zwłaszcza podczas sprawowania Mszy Świętej. Ponadto należy do niego, jako do nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, udzielanie Komunii Świętej. Akolita, przeznaczony w sposób szczególny do służby ołtarza, powinien się zapoznać z tym wszystkim, co jest związane z publicznym kultem Bożym, starać się wniknąć w jego wewnętrzne i duchowe znaczenie, by cały ofiarowywał się codziennie Bogu i był dla wszystkich obecnych w kościele przykładem powagi i szacunku.

Posługę tę pełnią klerycy roku III. Zadaniem turyferariusza jest przygotowanie i dbanie o trybularz tj. kadzielnicę z rozżarzonymi węglami, którą podaje kapłanowi lub diakonowi w trakcie Mszy Świętej podczas procesji wejścia, przed proklamowaniem Ewangelii, na offertorium oraz podczas przeistoczenia. Unoszący się dym jest symbolem wzniesienia składanych modlitw jako miła woń przed obliczem Wszechmogącego Boga. Psalmista zwracając się do Pana w niebezpieczeństwie, prosił „Niech moja modlitwa jak kadzidło wznosi się przed Tobą” (Ps 140, 2).

Posługa bierze swą nazwę od łacińskiego navicula tzn. łódeczka. Zazwyczaj towarzyszy turyferariuszowi. Jego zadaniem jest podawać kapłanowi lub diakonowi metalowe naczynie zwane łódką, w którym znajduje się kadzidło, by ten wsypał je do trybularza. Posługę tą wykonują klerycy III roku.

Na początku oraz na końcu każdej Mszy Świętej, a także przy uroczystych procesjach poprzedza kapłanów i asystę kleryk, który niesie krzyż procesyjny. Krzyż jest  zwycięskim sztandarem Chrystusa, jest Jego godłem i świętym herbem. Kto idzie za krzyżem, ten musi sobie zdawać sprawę, że jest powołany do zmagań i cierpienia, ale też i do zwycięstwa w Chrystusowej chwale.