Prace naprawcze elewacji kościoła seminaryjnego

7 Grudnia, 2021

Zadanie pn.: Lublin, zespół pomisjonarski – zatrzymanie postępującej degradacji budynku kościoła poprzez wykonanie prac izolacyjnych i naprawczych okien i elewacji – etap I – dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 100.000,00 zł

Zakres prac:
Z uwagi na brak jakichkolwiek izolacji oraz aby zlikwidować zjawisko podciągania kapilarnego murów fundamentowych należy wykonać:
1. Izolacja pozioma– wykonano przeponę w systemie iniekcji ciśnieniowej w istniejących przegrodach mikroemulsją silikonową.

Ze względu na widoczne uszkodzenia i destrukcję powierzchni tynków oraz potwierdzone badaniami duże zwilgocenie i zasolenie należy usunąć istniejące tynki i położyć:
2. Tynki zewnętrzne renowacyjne
3. Tynki zewnętrzne pozostałe
4. Profile ciągnione i detale architektoniczne uzupełnienie brakujących licznych fragmentów detalu i profili, prace konserwatorskie przy portalu.
-usunięto uszkodzone, zniszczone przez wilgoć i sole tynki cokołu budynku.
-usunięto uszkodzone, odparzone i zasolone tynki elewacyjne, zniszczone przez wilgoć nawarstwienia kolejnych napraw tynkami cementowymi, oraz kolejnych powłok malarskich.
-położono tynk podkładowy  renowacyjny.
-położono tynk właściwy renowacyjny – warstwa hydrofobowa.
-wykonano tynki ścian i gzymsów położonych powyżej strefy tynków renowacyjnych wykonać z zaprawy wapiennej lub masy do reprofilacji na bazie cementu trasowego.
-oczyszczono detal architektoniczny odsłaniając jego pierwotne profile.
-uzupełniono brakujące fragmenty detalu i profile zaprawą wapienną. Wszystkie uszkodzone gzymsy i fryzy odtworzono według szablonów wykonanych z dobrze zachowanych fragmentów.
-wykonano obróbki gzymsów i innych wystających elementów budynku blachą miedzianą
-uzupełnić zniszczone elementy pasów podrynnowych

5. Malowanie elewacji
Po przeprowadzonych pracach wykonano malowanie elewacji frontonu i wieżyczki zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

zobacz kolejne aktualności: