Towarzystwo przyjaciół seminarium

Towarzystwo przyjaciół seminarium

JESTEŚMY WSPÓLNOTĄ OSÓB.

NA SERCU LEŻY NAM TROSKA O LICZNE I ŚWIĘTE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Wyraźnym przykazaniem Chrystusa skierowanym do jego uczniów jest zobowiązanie, aby prosili Ojca w niebie o nowych robotników, gotowych ofiarnie pracować dla zbawienia ludzi. Z tego nakazu wyrosła w 2009 roku inicjatywa założenia Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Stanowi ono wspólnotę osób, którym na sercu leży dobro Kościoła, wyrażające się w trosce o liczne i święte powołania kapłańskie. Serdecznie zachęcamy, aby przyłączyć się do grona tych, którzy przez modlitwę i ofiarę pomagają w rozeznawaniu życiowej drogi oraz w odpowiedniej formacji alumnów.

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA DEKLARUJĄ

modlitwę za Seminarium co najmniej raz w tygodniu (zwłaszcza w czwartek)

dobrowolną składkę roczną, na wsparcie najbardziej potrzebujących kleryków

SEMINARIUM ZAPEWNIA:

cotygodniową Mszę Świętą w intencjach Członków Towarzystwa (w poniedziałek)

doroczny dzień skupienia dla Członków Towarzystwa w gmachu Seminarium

pobierz Statut pobierz logo

INTENCJE NASZYCH MODLITW

W wielu parafiach naszej Archidiecezji członkowie TPS animują czwartkową modlitwę różańcową odmawianą przed wieczorną Eucharystią

Dzień miesiącaIntencja
1 – 6 styczniaO Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2018 dla wspólnoty MetropolitalnegoSeminarium Duchownego w Lublinie: księdza Arcybiskupa, księdza Rektora,wychowawców, profesorów i sióstr zakonnych, a szczególnie alumnówprzygotowujących się do kapłańskiej posługi.
7 – 13 styczniaZa wszystkich przyjaciół i dobrodziejów Metropolitalnego Seminarium Duchownegow Lublinie, aby Bóg był dla nich nagrodą za każdą modlitwę i ofiarę.
14 – 20 styczniaZa rodziców kleryków, aby wdzięczni za dar powołania swoich synów, cieszyli sięszczególnym Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Bożej.
21 – 27 styczniaO światło Ducha Świętego dla alumnów przygotowujących się do egzaminów w sesjizimowej, by zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać dla dobra Ludu Bożego.
28 stycznia – 3 lutegoZa Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, pracujące w naszymSeminarium, aby obchodzony w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego umacniał jew codziennym ofiarowywaniu swojego życia Bogu.
4 – 10 lutegoZa alumnów przeżywających trudności na drodze swojego powołania, aby Duch Świętyumacniał ich darami mądrości i męstwa.
11 – 17 lutegoW rozpoczynającym się letnim semestrze studiów i formacji, módlmy się zawykładowców i wychowawców seminaryjnych, aby umocnieni darami Ducha Świętegokształtowali umysły i serca przyszłych kapłanów.
18 – 24 lutegoO owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych we wspólnocie seminaryjnej, abygłoszone Słowo Boże i sprawowane sakramenty rozpalały żar miłości do Chrystusa.
25 lutego – 3 marcaZa alumnów roku III, którzy przyjęli posługę lektoratu, aby odczytując Słowo Bożepodczas liturgii, wchodzili w większą zażyłość z Bogiem i pełnili Jego wolę.
4 marca – 10 marcaZa wszystkich pracowników świeckich Metropolitalnego Seminarium Duchownegow Lublinie, aby nieustannie towarzyszyły im Boże błogosławieństwo i opieka MatkiBożej.
11 – 17 marcaO ducha modlitwy, jałmużny i wyrzeczenia dla alumnów naszego Seminarium, abywielkopostne uczynki miłosierdzia i asceza pomagały im dojrzewać wewnętrznie.
18 – 24 marcaDziękując Bożej Opatrzności za Papieża Franciszka, módlmy się dla przyszłychkapłanów o wierność nauczaniu i jedność w pasterskiej posłudze z następcą św. Piotra.
25 – 31 marcaO głębokie doświadczenie tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, aby zMisterium Paschalnego wspólnota seminaryjna czerpała swoją duchową siłę.
1 – 7 kwietniaO otwartość serca dla kandydatów do Seminarium, którzy uczestniczą w dorocznymdniu skupienia, aby z odwagą potrafili odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa „Pójdź zaMną!”.
8 – 14 kwietniaO ducha miłosierdzia i odwagę wypowiadania na wzór Maryi swojego „fiat” dlaalumnów lubelskiego Seminarium, aby wzrastali do dojrzałej służby w Chrystusowymkapłaństwie.
15 – 21 kwietniaO potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla diakonów przygotowujących się dokońcowych egzaminów i do obrony prac magisterskich.
22 – 28 kwietniaW Tygodniu Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego prośmy o odwagę serca i zaufanie Bożemu głosowi dla wszystkich rozważających decyzję wstąpienia do lubelskiego Seminarium.
29 kwietnia – 5 majaZa alumnów V roku odbywających rekolekcje przed diakonatem, aby łaska sakramentuświęceń pomagała im w codziennym upodabnianiu się do Chrystusa Sługi.
6– 12 majaZa księdza Arcybiskupa, wychowawców i alumnów lubelskiego Seminarium, aby patron Polski św. Stanisław wypraszał im ducha męstwa w dawaniu świadectwa o prawdzie Ewangelii.
13 – 19 majaO duchową więź seminarzystów z Maryją, która jest przewodniczką na drogach wiary,nadziei i miłości.
20 – 26 majaZa diakonów, którzy w sobotę przyjmą święcenia prezbiteratu, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, wiernie głosili Ewangelię i oddawali cześć Bogu poprzez gorliwe sprawowanie świętych sakramentów.
27 maja – 2 czerwcaPrzez wstawiennictwo błogosławionego ks. Antoniego Zawistowskiego, patronalubelskiego Seminarium, prośmy o duchowe łaski dla uczestników niedzielnegospotkania członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.
3 – 9 czerwcaZa alumnów naszego Seminarium, aby każdego dnia ich serca coraz bardziejupodabniały się do miłosiernego i pokornego Serca Jezusa.
10 – 16 czerwcaZa neoprezbiterów, którzy udadzą się na swoje pierwsze parafialne placówki, abypoprzez życie oddane Bogu i bliźniemu byli żywymi świadkami Ewangelii miłości.
17 – 23 czerwcaO jasność umysłu i gorliwość serca dla alumnów zdających egzaminy w czasie letniejsesji, aby zdobytą wiedzą mogli w przyszłości służyć Ludowi Bożemu.
24 – 30 czerwcaZa młodych ludzi, którzy wahają się, słysząc wewnętrzny głos do poświęcenia życiaBogu w kapłaństwie, aby miały odwagę przezwyciężyć wszystkie lęki i cieszyć sięrealizacją swojego powołania.
1 – 7 lipcaZa seminarzystów wyjeżdżających na wakacje, aby w czasie wypoczynku i odbywanychpraktyk duszpasterskich potrafili dostrzegać Chrystusa w napotkanych osobach.
8 – 14 lipcaW intencji kandydatów do Seminarium, którzy będą zdawali egzaminy wstępne, abyufnie odważyli się ofiarować swoje życie dla chwały Boga i zbawienia ludzi.
15 – 21 lipcaZa alumnów przebywających na wakacyjnych rekolekcjach z dziećmi i młodzieżą, abyświadectwem swojej duchowej dojrzałości pociągali innych ku Bogu.
22 – 28 lipcaZa alumnów przebywających w swoich parafiach o entuzjazm i zapał ewangelizacyjny,aby byli wiernymi świadkami Chrystusa.
29 lipca – 4 sierpniaZa spowiedników seminaryjnych i ojców duchownych, aby w mocy Ducha Świętegopomagali alumnom kształtować wrażliwe i prawe sumienia.
5 – 11 sierpniaZa kleryków uczestniczących w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, aby rekolekcje w drodze były dla nich czasem głębokiej modlitwy, wytrwałego znoszenia trudów i radosnego świadectwa miłości chrześcijańskiej.
12 – 18 sierpniaW miesiącu trzeźwości narodu módlmy się o wytrwanie w postanowieniach abstynencjidla seminarzystów oraz ich bliskich, krewnych i przyjaciół.
19 – 25 sierpniaZa pracowników świeckich lubelskiego Seminarium, aby dobry Bóg wynagradzał swymbłogosławieństwem ich codzienną ofiarną pracę.
26 sierpnia – 1 wrześniaZa alumnów V roku, którzy rozpoczną miesięczne praktyki duszpasterskie w parafiachnaszej Archidiecezji, aby chętnie służąc otrzymanymi od Boga talentami, sami ubogacalisię duchowo i umacniali w powołaniu.
2 – 8 wrześniaZa seminarzystów II i III roku przeżywających doroczne rekolekcje, aby wsłuchiwali sięw głos Pana i szli za Nim z odwagą i radością.
9 – 15 wrześniaZa kandydatów, którzy w tym miesiącu proszą o przyjęcie do Seminarium, aby daryDucha Świętego towarzyszyły im podczas zdawania egzaminów wstępnych.
16 – 22 wrześniaZa członków i opiekunów szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół MetropolitalnegoSeminarium Duchownego w Lublinie, aby zanoszone przez nich modlitwy zostaływysłuchane, a oni sami cieszyli się Bożym błogosławieństwem.
23 – 29 wrześniaZa powracających z przerwy wakacyjnej seminarzystów, aby z nowymi siłamii gorliwością przygotowywali się do kapłaństwa, stale pogłębiając swoją relacjęz Jezusem.
30 wrzenia – 6 październikaAby Słowo Boże, głoszone podczas rekolekcji jesiennych, pomogło alumnomi wychowawcom dobrze rozpocząć nowy rok formacji seminaryjnej.
7 – 13 październikaZa kleryków roku V, którzy zostali przedstawieni biskupowi jako kandydaci do diakonatu i prezbiteratu, aby owocnie wykorzystali czas formacji przed przyjęcie msakramentu święceń.
14 – 20 październikaZa alumnów roku I, aby trwający okres propedeutyczny był dla nich czasem właściwegorozeznania woli Bożej w ich życiu.
21 – 27 październikaZa wspólnotę Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, która w niedzielę uroczyście zainauguruje nowy rok akademicki, aby Boże błogosławieństwo spoczywało na każdym wychowawcy, profesorze i kleryku.
28 października – 3 listopadaZa zmarłych wychowawców, profesorów i kleryków naszego Seminarium, aby moglicieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza na wieki.
4 – 10 listopadaZa zmarłych członków Towarzystwa Przyjaciół oraz wszystkich Dobrodziejów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby Miłosierny Ojciec przyjął ich do wspólnoty zbawionych w niebie.
11 – 17 listopadaZa alumnów roku III przyjmujących strój duchowny, aby stawali się w świecie czytelnym znakiem Chrystusowej Ewangelii.
18 – 24 listopadaZa rodziców i rodzeństwo kleryków lubelskiego Seminarium, aby towarzyszyli im duchowo na drodze powołania oraz dawali świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia.
25 listopada – 1 grudniaZa alumnów roku II, prosząc o dar codziennego pogłębiania więzi z Chrystusem Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.
2 – 8 grudniaZa Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, posługujące w naszym Seminarium, które obchodzą doroczne święto patronalne, aby wpatrując się w Niepokalaną Służebnicę Pańską, życiem wypowiadały swoje „fiat” Bogu na chwałę.
9 – 15 grudniaZa alumnów roku IV, którzy przyjęli w niedzielę posługę akolitatu, uprawniającą ich doudzielania wiernym Komunii Świętej, aby sami czerpali duchową siłę z Eucharystiii z radością nieśli Chrystusa światu.
16 – 22 grudniaZa całą wspólnotę Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, prosząco głębokie i owocne przeżycie tajemnicy Narodzenia Pańskiego.
23 – 29 grudniaZa alumnów przebywających podczas przerwy świątecznej w rodzinnych parafiach, aby swoją postawą budowali Kościół i służyli ludziom, wskazując im drogę, prawdę i życie płynące z Ewangelii.
30 grudnia – 5 styczniaO Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2019 dla wspólnoty MetropolitalnegoSeminarium Duchownego w Lublinie: księdza Arcybiskupa, księdza Rektora,wychowawców, profesorów i sióstr zakonnych, a szczególnie alumnówprzygotowujących się do kapłańskiej posługi.

pobierz intencje pobierz modlitwę o powołania

DOŁĄCZ DO NAS

Członkami TPS mogą zostać zarówno osoby dorosłe jak i uczniowie

osoby dorosłe

aby otrzymać legitymację Członka Towarzystwa, wypełnioną deklarację należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

uczniowie

aby otrzymać szkolną legitymację Członka Towarzystwa, należy zgłosić się do swojego katechety

deklaracja deklaracja katechety lista uczniów

Skontaktuj się z nami

Towarzystwo Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Telefon:

(81) 743 65 11 (centrala)

791 971 497 (rektorat)

Fax:

(81) 532 15 60

Email:

tps@diecezja.lublin.pl

Adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6

20-105 Lublin

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek
9.00 – 15.00

Odpowiedzialny:

ks. dr Waldemar Głusiec
tel. 514 513 463

Konto:

Bank Pekao SA
Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 72
20-076 Lublin
76 1240 5497 1111 0000 5006 4049

KRS:

0000213812