Towarzystwo przyjaciół seminarium

Towarzystwo przyjaciół seminarium

JESTEŚMY WSPÓLNOTĄ OSÓB.

NA SERCU LEŻY NAM TROSKA O LICZNE I ŚWIĘTE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Wyraźnym przykazaniem Chrystusa skierowanym do jego uczniów jest zobowiązanie, aby prosili Ojca w niebie o nowych robotników, gotowych ofiarnie pracować dla zbawienia ludzi. Z tego nakazu wyrosła w 2009 roku inicjatywa założenia Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Stanowi ono wspólnotę osób, którym na sercu leży dobro Kościoła, wyrażające się w trosce o liczne i święte powołania kapłańskie. Serdecznie zachęcamy, aby przyłączyć się do grona tych, którzy przez modlitwę i ofiarę pomagają w rozeznawaniu życiowej drogi oraz w odpowiedniej formacji alumnów.

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA DEKLARUJĄ

modlitwę za Seminarium co najmniej raz w tygodniu (zwłaszcza w czwartek)

dobrowolną składkę roczną, na wsparcie najbardziej potrzebujących kleryków

SEMINARIUM ZAPEWNIA:

cotygodniową Mszę Świętą w intencjach Członków Towarzystwa (w poniedziałek)

doroczny dzień skupienia dla Członków Towarzystwa w gmachu Seminarium

pobierz Statut pobierz logo

INTENCJE NASZYCH MODLITW

W wielu parafiach naszej Archidiecezji członkowie TPS animują czwartkową modlitwę różańcową odmawianą przed wieczorną Eucharystią

Dzień miesiącaIntencja
1 – 7 styczniaO Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2017 dla wspólnoty Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie: księdza Arcybiskupa, księdza Rektora, wychowawców, profesorów i sióstr zakonnych, a szczególnie alumnów przygotowujących się do kapłańskiej posługi.
8 – 14 styczniaZa wszystkich przyjaciół i dobrodziejów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby Bóg był dla nich nagrodą za każdą modlitwę i ofiarę.
15 – 21 styczniaZa rodziców kleryków, aby wdzięczni za dar powołania swoich synów, cieszyli się szczególnym Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Bożej.
22 – 28 styczniaO światło Ducha Świętego dla alumnów przygotowujących się do egzaminów w sesji zimowej, by zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać dla dobra Ludu Bożego.
29 stycznia – 4 lutegoZa Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, pracujące w naszym Seminarium, aby obchodzony w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego umacniał je w codziennym ofiarowywaniu swojego życia Bogu.
5 – 11 lutegoZa alumnów przeżywających trudności na drodze swojego powołania, aby Duch Święty umacniał ich darami mądrości i męstwa.
12 – 18 lutegoZa wszystkich pracowników świeckich Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby nieustannie towarzyszyły im Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej.
19 – 25 lutegoW rozpoczynającym się letnim semestrze studiów i formacji, módlmy się za wykładowców i wychowawców seminaryjnych, aby umocnieni darami Ducha św. kształtowali serca przyszłych księży na wzór Najświętszego Serca Jezusowego.
26 lutego – 4 marcaO owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych we wspólnocie seminaryjnej, aby głoszone Słowo Boże i sprawowane sakramenty rozpalały żar miłości do Chrystusa.
5 marca – 11 marcaZa alumnów roku III, którzy przyjęli posługę lektoratu, aby odczytując Słowo Boże podczas liturgii, wchodzili w większą zażyłość z Bogiem i pełnili Jego wolę.
12 – 18 marcaO ducha modlitwy, jałmużny i wyrzeczenia dla alumnów naszego Seminarium, aby wielkopostne uczynki miłosierdzia i asceza pomagały im dojrzewać wewnętrznie.
19 – 25 marcaDziękując Bożej Opatrzności za Papieża Franciszka, módlmy się dla przyszłych kapłanów o wierność nauczaniu i jedność w pasterskiej posłudze z następcą św. Piotra.
26 marca –1 kwietniaO odwagę dla osób odczuwających pragnienie służby w Winnicy Pańskiej, rozważających decyzję o wstąpieniu do lubelskiego Seminarium, aby na wzór Maryi wypowiedziały Bogu swoje „fiat”.
2 – 8 kwietnia Za rodziców i rodzeństwo alumnów, aby towarzyszyli im duchowo na drodze powołania oraz dawali świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia.
9 – 15 kwietniaO głębokie zjednoczenie w przeżywaniu tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, aby z Misterium Paschalnego wspólnota seminaryjna czerpała swoją duchową siłę.
16 – 22 kwietniaO otwartość serca dla kandydatów do Seminarium, którzy uczestniczą w dorocznym dniu skupienia, aby z odwagą potrafili odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa „Pójdź za Mną!”.
23 – 29 kwietniaO potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla diakonów przygotowujących się do końcowych egzaminów i do obrony prac magisterskich.
30 kwietnia – 6 majaZa alumnów V roku odbywających rekolekcje przed diakonatem, aby łaska sakramentu święceń pomagała im w codziennym upodabnianiu się do Chrystusa Sługi.
7– 13 majaW Tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego, prośmy o odwagę serca i zaufanie Bożemu głosowi dla wszystkich rozważających decyzję wstąpienia do lubelskiego Seminarium.
14 – 20 majaO duchową więź seminarzystów z Maryją, która jest przewodniczką na drogach wiary, nadziei i miłości.
21 – 27 majaZa diakonów, którzy w sobotę przyjmą święcenia prezbiteratu, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, wiernie głosili Ewangelię i oddawali cześć Bogu poprzez gorliwe sprawowanie świętych sakramentów.
28 maja – 3 czerwcaPrzez wstawiennictwo błogosławionego ks. Antoniego Zawistowskiego, patrona lubelskiego Seminarium, prośmy o duchowe łaski dla uczestników niedzielnego spotkania członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.
4 – 10 czerwcaZa alumnów naszego Seminarium, aby każdego dnia ich serca coraz bardziej upodabniały się do miłosiernego i pokornego serca Jezusa.
11 – 17 czerwcaZa neoprezbiterów, którzy udadzą się na swoje pierwsze parafialne placówki, aby poprzez życie oddane Bogu i bliźniemu byli żywymi świadkami Ewangelii miłości.
18 – 24 czerwcaO jasność umysłu i gorliwość serca dla alumnów zdających egzaminy w czasie letniej sesji, aby zdobytą wiedzą mogli w przyszłości służyć Ludowi Bożemu.
25 czerwca – 1 lipcaZa osoby, które wahają się, słysząc wewnętrzny głos do poświęcenia życia Bogu w kapłaństwie, aby miały odwagę przezwyciężyć wszystkie lęki i cieszyć się realizacją swojego powołania.
2 – 8 lipcaZa seminarzystów wyjeżdżających na wakacje, aby w czasie wypoczynku i odbywanych praktyk duszpasterskich potrafili dostrzegać Chrystusa w napotykanych osobach.
9 – 15 lipcaW intencji kandydatów do Seminarium, którzy będą zdawali egzaminy wstępne, aby ufnie odważyli się ofiarować swoje życie dla chwały Boga i zbawienia ludzi.
16 – 22 lipcaZa alumnów przebywających na wakacyjnych rekolekcjach z dziećmi i młodzieżą, aby świadectwem swojej duchowej dojrzałości pociągali innych ku Bogu.
23 – 29 lipcaZa alumnów przebywających w swoich parafiach, prosząc dla nich o entuzjazm i zapał ewangelizacyjny, aby byli wiernymi świadkami Chrystusa.
30 lipca – 5 sierpniaZa spowiedników seminaryjnych i ojców duchownych, aby w mocy Ducha Świętego pomagali alumnom kształtować wrażliwe i prawe sumienia.
6 – 12 sierpniaZa kleryków uczestniczących w Pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, aby rekolekcje w drodze były dla nich czasem głębokiej modlitwy, wytrwałego znoszenia trudów i radosnego świadectwa miłości chrześcijańskiej.
13 – 19 sierpniaW miesiącu trzeźwości narodu, módlmy się o wytrwanie w postanowieniach abstynencji dla seminarzystów oraz ich bliskich, krewnych i przyjaciół.
20 – 26 sierpniaZa pracowników świeckich naszego Seminarium, aby Dobry Bóg wynagradzał swym błogosławieństwem ich codzienną ofiarną pracę.
27 sierpnia – 2 wrześniaZa alumnów V roku, którzy rozpoczną miesięczne praktyki duszpasterskie w parafiach naszej Archidiecezji, aby ochotnie służąc otrzymanymi od Boga talentami, sami ubogacali się duchowo i umacniali w powołaniu.
3 – 9 wrześniaZa seminarzystów II i III roku przeżywających doroczne rekolekcje, aby wsłuchiwali się w głos Pana i szli za Nim z odwagą i radością.
10 – 16 wrześniaZa kandydatów, którzy w tym miesiącu proszą o przyjęcie do Seminarium, aby dary Ducha św., towarzyszyły im podczas zdawania egzaminów wstępnych.
17 – 23 wrześniaZa członków i opiekunów szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby zanoszone przez nich modlitwy zostały wysłuchane, a oni sami cieszyli się Bożym błogosławieństwem.
24 – 30 wrześniaZa powracających z przerwy wakacyjnej seminarzystów, aby z nowymi siłami i gorliwością przygotowywali się do kapłaństwa, stale pogłębiając swoją relację z Jezusem.
1 – 7 październikaAby Słowo Boże głoszone podczas rekolekcji jesiennych pomogło alumnom i wychowawcom dobrze rozpocząć nowy rok formacji seminaryjnej.
8 – 14 październikaZa kleryków roku V, którzy zostali przedstawieni biskupowi jako kandydaci do diakonatu i prezbiteratu, aby owocnie wykorzystali czas formacji przed przyjęciem sakramentu święceń.
15 – 21 październikaZa wspólnotę Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, która w niedzielę uroczyście zainauguruje nowy rok akademicki, aby Boże błogosławieństwo spoczywało na każdym wychowawcy, profesorze i kleryku.
22 – 28 październikaZa alumnów roku I, aby trwający okres propedeutyczny był dla nich czasem właściwego rozeznania woli Bożej w ich życiu.
29 października – 4 listopadaZa zmarłych wychowawców, profesorów i kleryków naszego Seminarium, aby mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza na wieki.
5 – 11 listopadaZa zmarłych członków Towarzystwa Przyjaciół oraz wszystkich Dobrodziejów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby Miłosierny Ojciec przyjął ich do wspólnoty zbawionych w niebie.
12 – 18 listopadaZa alumnów roku III przyjmujących strój duchowny, aby stawali się w świecie czytelnym znakiem Chrystusowej Ewangelii.
19 – 25 listopadaZa księdza Rektora i wychowawców Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, prosząc o mądrość i roztropność w formowaniu serc i umysłów przyszłych kapłanów.
26 listopada – 2 grudniaZa alumnów roku II, prosząc o dar codziennego pogłębiania więzi z Chrystusem Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.
3 – 9 grudniaZa Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, posługujące w naszym Seminarium, które obchodzą doroczne święto patronalne, aby wpatrując się w Niepokalaną Służebnicę Pańską, życiem wypowiadały swoje „fiat” Bogu na chwałę.
10 – 16 grudniaZa alumnów roku IV, którzy przyjęli w niedzielę posługę akolitatu, uprawniającą ich do udzielania wiernym Komunii Świętej, aby sami czerpali duchową siłę z Eucharystii i z radością nieśli Chrystusa światu.
17 – 23 grudniaZa całą wspólnotę Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, prosząc o głębokie i owocne przeżycie tajemnicy Narodzenia Pańskiego.
24 – 30 grudniaZa alumnów przebywających podczas przerwy świątecznej w rodzinnych parafiach, aby swoją postawą budowali Kościół i służyli ludziom, wskazując im drogę, prawdę i życie płynące z Ewangelii.

pobierz intencje pobierz modlitwę o powołania

DOŁĄCZ DO NAS

Członkami TPS mogą zostać zarówno osoby dorosłe jak i uczniowie

osoby dorosłe

aby otrzymać legitymację Członka Towarzystwa, wypełnioną deklarację należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

uczniowie

aby otrzymać szkolną legitymację Członka Towarzystwa, należy zgłosić się do swojego katechety

deklaracja deklaracja katechety lista uczniów

Skontaktuj się z nami

Towarzystwo Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Telefon:

(81) 743 65 11 (centrala)

791 971 497 (rektorat)

Fax:

(81) 532 15 60

Email:

tps@diecezja.lublin.pl

Adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6

20-105 Lublin

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek
9.00 – 15.00

Odpowiedzialny:

ks. dr Waldemar Głusiec
tel. 514 513 463

Konto:

Bank Pekao SA
Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 72
20-076 Lublin
76 1240 5497 1111 0000 5006 4049

KRS:

0000213812