Towarzystwo przyjaciół seminarium

Towarzystwo przyjaciół seminarium

JESTEŚMY WSPÓLNOTĄ OSÓB.

NA SERCU LEŻY NAM TROSKA O LICZNE I ŚWIĘTE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Wyraźnym przykazaniem Chrystusa skierowanym do jego uczniów jest zobowiązanie, aby prosili Ojca w niebie o nowych robotników, gotowych ofiarnie pracować dla zbawienia ludzi. Z tego nakazu wyrosła w 2009 roku inicjatywa założenia Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Stanowi ono wspólnotę osób, którym na sercu leży dobro Kościoła, wyrażające się w trosce o liczne i święte powołania kapłańskie. Serdecznie zachęcamy, aby przyłączyć się do grona tych, którzy przez modlitwę i ofiarę pomagają w rozeznawaniu życiowej drogi oraz w odpowiedniej formacji alumnów.

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA DEKLARUJĄ

modlitwę za Seminarium co najmniej raz w tygodniu (zwłaszcza w czwartek)

dobrowolną składkę roczną, na wsparcie najbardziej potrzebujących kleryków

SEMINARIUM ZAPEWNIA:

cotygodniową Mszę Świętą w intencjach Członków Towarzystwa (w poniedziałek)

doroczny dzień skupienia dla Członków Towarzystwa w gmachu Seminarium

pobierz Statut pobierz logo

INTENCJE NASZYCH MODLITW

W wielu parafiach naszej Archidiecezji członkowie TPS animują czwartkową modlitwę różańcową odmawianą przed wieczorną Eucharystią

Dzień miesiącaIntencja
30 grudnia – 5 styczniaO Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2019 dla wspólnoty Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie: księdza Arcybiskupa, księdza Rektora, wychowawców, profesorów i sióstr zakonnych, a szczególnie alumnów przygotowujących się do kapłańskiej posługi.
6 – 12 styczniaZa wszystkich przyjaciół i dobrodziejów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby Bóg był dla nich nagrodą za każdą modlitwę i ofiarę.
13 – 19 styczniaZa rodziców kleryków, aby wdzięczni za dar powołania swoich synów, cieszyli się szczególnym Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Bożej.
20 – 26 styczniaZa alumnów przeżywających trudności na drodze swojego powołania, aby Duch Święty umacniał ich darami mądrości i męstwa.
27 stycznia – 2 lutegoZa Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, pracujące w naszym Seminarium, aby obchodzony w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego umacniał je w codziennym ofiarowywaniu swojego życia Bogu.
3 – 9 lutegoO światło Ducha Świętego dla alumnów podczas trwającej sesji egzaminacyjnej, by w przyszłości zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać dla dobra Ludu Bożego.
10 – 16 lutegoZa wszystkich pracowników świeckich Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby nieustannie towarzyszyły im Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej.
17 – 23 lutegoW rozpoczynającym się letnim semestrze studiów i formacji módlmy się za wykładowców i wychowawców seminaryjnych, aby umocnieni darami Ducha Świętego kształtowali umysły i serca przyszłych kapłanów.
24 lutego – 2 marcaO ducha miłosierdzia i odwagę wypowiadania na wzór Maryi swojego „fiat” dla alumnów lubelskiego Seminarium, aby wzrastali do dojrzałej służby w Chrystusowym kapłaństwie.
3 marca – 9 marcaO owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych we wspólnocie seminaryjnej, aby głoszone Słowo Boże i sprawowane sakramenty rozpalały żar miłości do Chrystusa.
10 – 16 marcaZa alumnów roku III, którzy przyjęli posługę lektoratu, aby odczytując Słowo Boże podczas liturgii, wchodzili w większą zażyłość z Bogiem i pełnili Jego wolę.
17 – 23 marcaDziękując Bożej Opatrzności za Papieża Franciszka, módlmy się dla przyszłych kapłanów o wierność nauczaniu i jedność w pasterskiej posłudze z następcą św. Piotra.
24 – 30 marcaO ducha modlitwy, jałmużny i wyrzeczenia dla alumnów naszego Seminarium, aby wielkopostne uczynki miłosierdzia i asceza pomagały im dojrzewać wewnętrznie.
31 marca – 6 kwietniaO otwartość rodzin naszej archidiecezji na wiarę i słowo Boże, aby stawały się kolebkami nowych i świętych powołań kapłańskich.
7 – 13 kwietniaO potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla diakonów przygotowujących się do końcowych egzaminów i do obrony prac magisterskich.
14 – 20 kwietniaO głębokie doświadczenie tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, aby z Misterium Paschalnego wspólnota seminaryjna czerpała swoją duchową siłę.
21 – 27 kwietniaO otwartość serca dla kandydatów do Seminarium, którzy uczestniczą w dorocznym dniu skupienia, aby z odwagą potrafili odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa „Pójdź za Mną!”.
28 kwietnia – 4 majaZa alumnów V roku odbywających rekolekcje przed diakonatem, aby łaska sakramentu święceń pomagała im w codziennym upodabnianiu się do Chrystusa Sługi.
5– 11 majaZa księdza Arcybiskupa, wychowawców i alumnów lubelskiego Seminarium, aby patron Polski św. Stanisław wypraszał im ducha męstwa w dawaniu świadectwa o prawdzie Ewangelii.
12 – 18 majaW Tygodniu Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego prośmy o odwagę serca i zaufanie Bożemu głosowi dla wszystkich rozważających decyzję wstąpienia do
lubelskiego Seminarium.
19 – 25 majaZa diakonów, którzy w sobotę przyjmą święcenia prezbiteratu, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, wiernie głosili Ewangelię i oddawali cześć Bogu poprzez gorliwe sprawowanie świętych sakramentów.
26 maja – 1 czerwcaO duchową więź seminarzystów z Maryją, która jest przewodniczką na drogach wiary, nadziei i miłości.
2 – 8 czerwcaZa alumnów naszego Seminarium, aby każdego dnia ich serca coraz bardziej upodabniały się do miłosiernego i pokornego Serca Jezusa.
9 – 15 czerwcaZa neoprezbiterów, którzy udadzą się na swoje pierwsze parafialne placówki, aby poprzez życie oddane Bogu i bliźniemu byli żywymi świadkami Ewangelii miłości.
16 – 22 czerwcaO jasność umysłu i gorliwość serca dla alumnów zdających egzaminy w czasie letniej sesji, aby zdobytą wiedzą mogli w przyszłości służyć Ludowi Bożemu.
23 – 29 czerwcaZa młodych ludzi, którzy wahają się, słysząc wewnętrzny głos do poświęcenia życia Bogu w kapłaństwie, aby mieli odwagę przezwyciężyć wszystkie lęki i cieszyć się realizacją swojego powołania.
30 czerwca – 6 lipcaZa seminarzystów wyjeżdżających na wakacje, aby w czasie wypoczynku i odbywanych praktyk duszpasterskich potrafili dostrzegać Chrystusa w napotkanych osobach.
7 – 13 lipcaW intencji kandydatów do Seminarium, którzy będą zdawali egzaminy wstępne, aby ufnie odważyli się ofiarować swoje życie dla chwały Boga i zbawienia ludzi.
14 – 20 lipcaZa alumnów przebywających na wakacyjnych rekolekcjach z dziećmi i młodzieżą, aby świadectwem swojej duchowej dojrzałości pociągali innych ku Bogu.
21 – 27 lipcaZa alumnów przebywających w swoich parafiach o entuzjazm i zapał ewangelizacyjny, aby byli wiernymi świadkami Chrystusa.
28 lipca – 3 sierpniaZa spowiedników seminaryjnych i ojców duchownych, aby w mocy Ducha Świętego pomagali alumnom kształtować wrażliwe i prawe sumienia.
4 – 10 sierpniaZa kleryków uczestniczących w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, aby rekolekcje w drodze były dla nich czasem głębokiej modlitwy, wytrwałego znoszenia trudów i radosnego świadectwa miłości chrześcijańskiej.
11 – 17 sierpniaW miesiącu trzeźwości narodu módlmy się o wytrwanie w postanowieniach abstynencji dla seminarzystów oraz ich bliskich, krewnych i przyjaciół.
18 – 24 sierpniaZa pracowników świeckich lubelskiego Seminarium, aby dobry Bóg wynagradzał swym błogosławieństwem ich codzienną ofiarną pracę.
25 – 31 sierpniaZa alumnów V roku, którzy rozpoczną miesięczne praktyki duszpasterskie w parafiach naszej Archidiecezji, aby chętnie służąc otrzymanymi od Boga talentami, sami ubogacali się duchowo i
umacniali w powołaniu.
1 – 7 wrześniaZa seminarzystów II i III roku przeżywających doroczne rekolekcje, aby wsłuchiwali się w głos Pana i szli za Nim z odwagą i radością.
8 – 14 wrześniaZa kandydatów, którzy w tym miesiącu proszą o przyjęcie do Seminarium, aby dary Ducha Świętego towarzyszyły im podczas zdawania egzaminów wstępnych.
15 – 21 wrześniaZa członków i opiekunów szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby zanoszone przez nich modlitwy zostały wysłuchane, a oni sami cieszyli się Bożym błogosławieństwem.
22 – 28 wrześniaZa alumnów roku I, aby okres propedeutyczny, który wkrótce rozpoczną, był dla nich czasem właściwego rozeznania woli Bożej w ich życiu.
29 września – 5 październikaZa powracających z przerwy wakacyjnej seminarzystów, aby z nowymi siłami i gorliwością przygotowywali się do kapłaństwa, stale pogłębiając swoją relację z Jezusem.
6 – 12 październikaAby Słowo Boże, głoszone podczas rekolekcji jesiennych, pomogło alumnom i wychowawcom dobrze rozpocząć nowy rok formacji seminaryjnej.
13 – 19 październikaZa kleryków roku V, którzy zostali przedstawieni biskupowi jako kandydaci do diakonatu i prezbiteratu, aby owocnie wykorzystali czas formacji przed przyjęciem sakramentu święceń.
20 – 26 październikaZa wspólnotę Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, która w niedzielę uroczyście zainauguruje nowy rok akademicki, aby Boże błogosławieństwo spoczywało nakażdym wychowawcy, profesorze i kleryku.
27 października – 2 listopadaZa zmarłych wychowawców, profesorów i kleryków naszego Seminarium, aby mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza na wieki.
3 – 9 listopadaZa zmarłych członków Towarzystwa Przyjaciół oraz wszystkich Dobrodziejów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, aby Miłosierny Ojciec przyjął ich do wspólnoty
zbawionych w niebie.
10 – 16 listopadaZa alumnów roku III przyjmujących strój duchowny, aby stawali się w świecie czytelnym znakiem Chrystusowej Ewangelii.
17 – 23 listopadaZa rodziców i rodzeństwo kleryków lubelskiego Seminarium, aby towarzyszyli im duchowo na drodze powołania oraz dawali świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia.
24 – 30 listopadaZa alumnów roku II, prosząc o dar codziennego pogłębiania więzi z Chrystusem Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.
1 – 7 grudniaZa Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, posługujące w naszym Seminarium, które w niedzielę będą obchodziły doroczne święto patronalne, aby wpatrując się w Niepokalaną
Służebnicę Pańską, życiem wypowiadały swoje „fiat” Bogu na chwałę.
8 – 14 grudniaZa alumnów roku IV, którzy przyjęli w niedzielę posługę akolitatu, uprawniającą ich do udzielania wiernym Komunii Świętej, aby sami czerpali duchową siłę z Eucharystii
i z radością nieśli Chrystusa światu.
15 – 21 grudniaZa księdza Rektora i wychowawców Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, prosząc o mądrość i roztropność w formowaniu serc i umysłów przyszłych kapłanów.
22 – 28 grudniaZa całą wspólnotę Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, prosząc o głębokie i owocne przeżycie tajemnicy Narodzenia Pańskiego.
29 grudnia – 4 styczniaO Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2020 dlawspólnoty Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie: księdza Arcybiskupa, księdza Rektora, wychowawców, profesorów i sióstr zakonnych, a szczególnie alumnów przygotowujących się do kapłańskiej posługi.

pobierz intencje pobierz modlitwę o powołania

DOŁĄCZ DO NAS

Członkami TPS mogą zostać zarówno osoby dorosłe jak i uczniowie

osoby dorosłe

aby otrzymać legitymację Członka Towarzystwa, wypełnioną deklarację należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

uczniowie

aby otrzymać szkolną legitymację Członka Towarzystwa, należy zgłosić się do swojego katechety

deklaracja deklaracja katechety lista uczniów

Skontaktuj się z nami

Towarzystwo Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Telefon:

(81) 743 65 11 (centrala)

791 971 497 (rektorat)

Fax:

(81) 532 15 60

Email:

tps@diecezja.lublin.pl

Adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6

20-105 Lublin

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek
9.00 – 15.00

Odpowiedzialny:

ks. dr Waldemar Głusiec
tel. 514 513 463

Konto:

Bank Pekao SA
Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 72
20-076 Lublin
76 1240 5497 1111 0000 5006 4049

KRS:

0000213812